0 رای | 1454 مشاهده

Freedom of Expression and Public Order. For Journalists and Members of Security Forces

تاریخ انتشار: 03.07.2015

ثبت شده توسط: MichaelF

دردسترس در: EN

نوع منبع: راهنما و دستورالعمل‌ها
فرمت رسانه: وثيقة (TXT، DOC، PDF)
خالق: UNESCO
نوع مجوز: کرییتیو کامنز: ارجاع + غیرتجاری + بدون اشتقاق
دانلود منابع
منابع دیگر
بیشتر
سازمانی
عر
فا
EN